O nama

Ministarstvo pravde FBiH je u mjesecu decembru tačnije 20. decembra 2016. godine u svoj Registar upisalo Komoru agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine – skraćeni naziv KOMORA ZAŠTITARA sa sjedištem u ulici Tina Ujevića br. 1 u Sarajevu, objekat u prostorijama Doma policije te je ista započela sa svojim radom.

Programski ciljevi Komore u skladu sa Statutom su slijedeći:

  • unapređenje djelatnosti zaštite ljudi i imovine
  • podsticanje saradnje članova Komore radi zajedničkog nastupa u realizaciji projekata
  • ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim pravnim subjektima u zemlji i inozemstvu
  • okupljanje naučnih i stručnih potencijala zaštitarske struke
  • uspostavljanja saradnje sa svim nosiocima funkcija zaštite ljudi i imovine u FBiH a posebno sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova u FBiH