Imenovanje radnih grupa za izradu Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti i komisija za pripremu izmjena i dopuna uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca ( Službene novine FBiH broj:76/15)

Dana 18.06.2019.godine u prostorijama Komore  agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine održana je  VI redovna sjednica Upravnog odbora u proširenom sastavu. Na istoj je donešena odluka o […]