Aktivnosti na izradi Metodologije sadržaja i načina izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti

Obzirom da su u toku aktivnosti na izradi Metodologije sadržaja i načina izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti, Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine dostavlja na uvid svim zainteresovanim licima koji djeluju na polju zaštite ljudi i imovine posljednji nacrt pomenuti Metodologije kako bi prema Komori uputili eventualno svoja mišljenja, prijedloge i sugestije koje će Komora objediniti i uputiti dopis prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova da razmotri prijedloge i eventualno ih uvrsti u konačnu verziju Metodologije sadržaja i načina izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti.

Nacrt Metodologije iz FMUP od 24.07.2019.godine