Imenovanje radnih grupa za izradu Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti i komisija za pripremu izmjena i dopuna uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca ( Službene novine FBiH broj:76/15)

Dana 18.06.2019.godine u prostorijama Komore  agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine održana je  VI redovna sjednica Upravnog odbora u proširenom sastavu.

Na istoj je donešena odluka o imenovanju radne grupe sačinjene od eksperata iz oblasti sigurnosti za pripremu nacrta Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o  zaštiti.

Te je nadalje formirana komisija za pripremu izmjena i dopuna uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca ( Službene novine FBiH broj:76/15),

a sve u svrhu pronalaženja i pripreme najboljih rješenja na polju primjene navedenih zakonskih propisa, koje će Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine uputiti prema Ministarstvu unutrašnjih poslova FBiH.